Menu

Η νέα μεθοδολογία εκπαίδευσης των εργαζομένων στον ΕΛΤΑ

Η πρόσφατη επιτυχία των υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του ΕΛΤΑ, που έφθασε στο 82%, στηρίχθηκε στα πλεονεκτήματα, μιας μικτής μεθοδολογίας εκπαίδευσης των ενηλίκων συμμετεχόντων, που παρέχει τόσο η εκπαίδευση στην αίθουσα όσο και η εξ αποστάσεως καταδεικνύοντας : 
 
 • την αξιοπιστία των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ

          και 

 • το δρόμο που ανοίγεται για την βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανομένων εκπαιδευτικών αναγκών 
 
Η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης (28-11-2009) του αρμόδιου Υπουργείου απαιτούσε όχι μόνο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση και πώληση τους), από τα επιλεγμένα Στελέχη του ΕΛΤΑ για τα Shop in Shop Καταστήματά του, αλλά και την αξιολόγηση βήμα – βήμα της μαθησιακής διαδικασίας συνεπικουρούμενης καθ’ όλη της διάρκειά της από νέα εργαλεία μάθησης, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και κυρίως παρακίνηση των συμμετεχόντων. 
 

mbaprogramchart.jpg

Το συγκεκριμένο μικτό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρει :
 • διαρκή βελτίωση του βαθμού αφομοίωσης και κατανόησης σε βάθος νέων εννοιών και ορολογιών πρωτόγνωρων για την κουλτούρα των εκπαιδευομένων του ΕΛΤΑ, λόγω της ενασχόλησής τους με προϊόντα και υπηρεσίες άλλων χαρακτηριστικών.  
 • ενίσχυση της προετοιμασίας του υποψηφίου για την  πιστοποίηση του, προκειμένου να αποκτήσουν την διαπίστευση πώλησης και προώθησης των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται μέσω της Post Insurance A.E. θυγατρικής εταιρείας των  ΕΛΤΑ – ΤΤ 
 
Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι πέτυχαν να εξοικειωθούν σε μεγάλο βαθμό με :
 • Την αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων που αναπτύσσεται δυναμικά και δημιουργεί νέες προοπτικές για τον ΕΛΤΑ αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο (πιστοποίηση)
 • Το νέο εργασιακό περιβάλλον των Shop in Shop Καταστημάτων του ΕΛΤΑ με την προσθήκη των ελκυστικών και ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων 
 • Το περιβάλλον της αξιολόγησης – πιστοποίησης όπου με την επιτυχή συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν την επιλογή και την εμπιστοσύνη του ΕΛΤΑ στο πρόσωπό τους
 

Ειδικότερα : 

 
Α.- Σκοπός του μικτού αυτού προγράμματος ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και η ενδυνάμωση μπροστά στην νέα εργασιακή προοπτική στοχεύοντας μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι :
 
 1. να έχουν γνωρίσει αναλυτικά τις βασικές ασφαλιστικές έννοιες και γενικότερα την ασφαλιστική ορολογία 
 2. να έχουν εκπαιδευτεί με την μέγιστη δυνατή επάρκεια πάνω στην ύλη που είχε ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο για τις συγκεκριμένες εξετάσεις Πιστοποίησης 
 3. να έχουν εξοικειωθεί όσο γίνεται περισσότερο με τον τρόπο και τη μεθοδολογία των εξετάσεων της  πιστοποίησης μέσα από  προσομοιωμένα τεστ (mock exam)  
 4. να έχουν συμμετάσχει με αξιώσεις στην συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης για να μπορούν – μετά το πέρας αυτής – να παρέχουν την υπηρεσία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
 
 
Β.- Οι Εκπαιδευτές – Σύμβουλοι των εκπαιδευομένων ήταν έμπειρα στελέχη της αγοράς των ασφαλιστικών προϊόντων που είχαν αξιολογηθεί ότι διαθέτουν σε υψηλό βαθμό την εκπαιδευτική και επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία για να υποστηρίξουν το εν λόγω μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενίσχυσης του διανοητικού κεφαλαίου του ΕΛΤΑ και της προετοιμασίας των εκπαιδευομένων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Πρόσθετα εκτιμήθηκε ότι, μέσα από την πράξη και έχοντας βιώσει το ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τις απαιτήσεις του προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε απόλυτο βαθμό την ανάγκη και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθεί. 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Γ.- Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω οργανώθηκε ως ακολούθως : 
 • Ο εκπαιδευόμενος μελετά τουλάχιστον 40 ώρες σε προσωπικό επίπεδο το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το προκαθορισμένο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας με βάση τα διεθνή πρότυπα. 
 • Ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του τόσο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό όσο και τον Οδηγό του προγράμματος που τον συμβουλεύεται συνεχώς αφού περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή παρακολούθηση του. 
 • Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε (02) μονοήμερες συνεδρίες συνολικής διάρκειας 10 ωρών και σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας και του ταχύρρυθμου προγράμματος γίνεται εισήγηση, επανάληψη-ανακεφαλαίωση, ανάδραση και εμπέδωση όσων μελετήθηκαν, επίλυση αποριών, ανάπτυξη τεχνικών  εξετάσεων, αξιολόγηση κ.α. Η τελευταία συνεδρία  σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την τελική εξέταση του εκπαιδευόμενου με  προσομοιωμένο test σε όλες τις θεματικές ενότητες.
 • Ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος συμμετέχει υποχρεωτικά σε τρεις (03) ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις – εργασίες και μια (01) τελική εφ’ όλης της ύλης. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις – εργασίες και η τελική εξέταση αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο τρόπο, απ’ ευθείας στον εκπαιδευτή – σύμβουλο στην προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως νωρίτερα από την επόμενη συνεδρία και το ταχύρρυθμο πρόγραμμα. 
 • Η επιστημονική υπεύθυνος και ο εκπαιδευτής αξιολογούν τα ανωτέρω και απαντούν γραπτά στον εκπαιδευόμενο παρέχοντας ανατροφοδότηση για κάθε γραπτή εξέταση – εργασία. Ο σχολιασμός είναι επαρκής, πλήρης και κατανοητός, περιλαμβάνει επισημάνσεις λαθών, ελλείψεων αλλά και θετικών σημείων, συμβουλές καθώς και παραπομπές για μελέτη  στο εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την διαρκή βελτίωσή του.
 
 
 

 

 
yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr